Ujian Praktikum

 

  • KI2121 Dasar-Dasar Kimia Analitik

 

  • KI2122 Kimia Analitik (Mikrobiologi)

 

  • KI3121 Analisis Spektrometri